سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات وپژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد  
سردبیر نشریه محراب نور وتحقیقات علمى 
1384/01/01 
 
اجرائی علمی 
همکاری 
حزب مؤتلفه اسلامی  
معاونت امر به معروف ونهی از منکر شورای دانشجوئى 
1380/01/01 
1384/01/01 
اجرائی 
همکاری 
آموزش وپرورش بندر عباس  
داور و مشاور 
 
 
راهنمایى،مشاوره،داوری در مسابقات  
همکاری 
حزب مؤتلفه اسلامی دفتر تهران  
مشاور و راهنما 
1380/01/01 
1384/01/01 
مشاوره و راهنمائی  
همکاری 
مرکز مطالعات ‏و پژوهشهای مرکز ‏رسیدگی به امور مساجد ‏ 
سردبیر نشریه محراب ‏نور و تحقیقات علمی 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
حزب مؤتلفه اسلامی دفتر ‏تهران ‏ 
مشاور و راهنما 
 
 
مشاوره و راهنمایی 
تدریس 
مجمع علمي پژوهشي مناديان اسلام  
مدرس 
 
 
لمعه  
تدریس 
مجمع علمی پژوهشی ‏منادیان اسلام ‏ 
مدرس 
 
 
لمعه‏